Bitúnok

Informácia o realizácii projektu

Prijímateľ:EKO-Produkt, s.r.o., IČO: 36403628

Názov projektu: Bitúnok a rozrábkareň, Etapa II.– stavebné úpravy a doplnenie technológie

Projekt je zameraný na  technológie spracovania produktov a na modernizáciu / rekonštrukciu spracovateľského objektu. Jedná sa o stavebno-technologické investície, v rozsahu:

 • Bitúnok a rozrábkareň, Etapa II stavebná úprava fasády, výmena strešnej krytiny, zateplenie a doplnenie technológie – Stavebné práce
 • Bitúnok a rozrábkareň, Etapa II stavebná úprava fasády, výmena strešnej krytiny, zateplenie a doplnenie technológie – Dodávka technológie

Očakávame, že realizácia projektu výraznou mierou prispeje k naplneniu nami stanovených cieľov a k zlepšeniu konkurencieschopnosti podniku EKO-Produkt, s.r.o., v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov.

Hlavný cieľ projektu (ciele projektu boli stanovené nasledovne):

 • zvyšovanie pridanej hodnoty na produkcii vlastnej živočíšnej výroby
 • spracovanie produkcie, ktorá má svoj pôvod v ekologickom poľnohospodárstve
 • stavebno-technické zhodnotenie existujúceho objektu
 • rozšírenie výrobného programu a zabezpečenie vysokej kvality výrobkov
 • zvyšovane sprac. kapacity a množstva produkcie
 • vytvorenie priaznivých pracovných podmienok pre zamestnancov

Živočíšna výroba

Informácia o realizácii projektu

Prijímateľ:EKO-Produkt, s.r.o., IČO: 36403628

Názov projektu: Investície do rozvoja živočíšnej výroby –ekologickej farmy

Predmetom projektu je realizácia stavby „Objekty živočíšnej výroby“ a súvisiacich technologických dodávok, v rozsahu:

 • SO 01 Ustajnenie pre výkrm hovädzieho dobytka – novostavba
 • SO 01.1 Spevnené a manipulačné plochy
 • SO 02 Hala pre výcvik koní
 • SO 02.1 Spevnené plochy
 • PS Prevádzkové súbory

a zakúpenie strojno-technologického vybavenia, v rozsahu:

 • Kolesový traktor s čelným nakladačom
 • Čelne nesený diskový žací stroj
 • Bočne nesený diskový žací stroj
 • Zberací lis na valcové balíky
 • Zhrabovač krmovín
 • Prepravník balíkov
 • Kŕmny voz

Očakávame, že realizácia projektu výraznou mierou prispeje k naplneniu nami stanovených cieľov a k zlepšeniu konkurencieschopnosti podniku EKO-Produkt, s.r.o., ktorý hospodári v systéme ekologického poľnohospodárstva, v oblasti živočíšnej výroby.

Hlavný cieľ projektu (ciele projektu boli stanovené nasledovne):

 • zvýšenie chovnej kapacity farmy a produkcie živočíšnej výroby,
 • zlepšenie welfare v chove hospodárskych zvierat,
 • zlepšenie produkčných parametrov zvierat a kvality výrobkov,
 • zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov,
 • zvýšenie produktivity práce a znižovanie výrobných nákladov,
 • zvýšenie celkovej efektívnosti výroby,
 • ochrana a tvorba životného prostredia.